Onze visie

Onze christelijke identiteit

Visie:
Op De Meidoorn helpen we kinderen om God te leren kennen en te leren leven zoals God dat van ons vraagt. Dat doen we door dagelijks bezig te zijn met de Bijbel, die Gods Woord is en de leidraad in ons leven. We leren de kinderen hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe ze als kinderen van God mogen leven.
Uit de Bijbel mogen we God leren kennen als een liefdevolle Vader, die Zijn Zoon voor ons gaf zodat wij een relatie met hem mogen hebben. Gods onvoorwaardelijke liefde roept ons op en zet ons aan om ook onze naaste lief te hebben en een lichtend licht en zoutend zout in de wereld te zijn.

Zo doen we dat:
Het uitgangspunt van ons handelen is ons geloof in God en het verbond dat Hij met ons gesloten heeft. De dankbaarheid voor Zijn liefde voor ons, kan niet zonder uitwerking blijven. Dat we bij Hem horen laten we ook daadwerkelijk zien in de dagelijkse dingen zoals in de omgang met elkaar en in het onderwijs. Normen en waarden zoals die ons in Gods Woord zijn gegeven krijgen een duidelijke plaats en worden vertaald in ons gedrag en handelen.
Dat maken we ook zichtbaar, doordat we elke dag beginnen en eindigen met gebed of een lied. We danken God en vragen Hem om hulp voor alles wat we doen. We loven en prijzen hem door het zingen van psalmen en christelijke liederen. We vieren de christelijke feesten en leven mee met bijzondere gebeurtenissen bij familie en bekenden. Bovendien maakt bijbelonderwijs elke dag deel uit van de aangeboden lesstof.

Gods Liefde dragen we uit in de wereld om ons heen. Daarom hanteren we een open toelatingsbeleid waarbij we van ouders, die we als partners zien als het om het onderwijs van het kind gaat, verwachten dat ze onze christelijke identiteit onderschrijven en steunen.

Onze identiteit omvat dus alles wat in de school gebeurt, maar wordt ook zichtbaar in onze relatie met de samenleving. We voelen ons verbonden met de kerkgemeenschappen van de NGK Wezep en GKV Wezep, willen actief bijdragen aan acties voor bijvoorbeeld hulporganisaties en willen onze chirstelijke identiteit zichtbaar maken in de manier waarop wij het contact met maatschappelijke partners vormgeven.

Onze Pedagogische identiteit

Visie 
Op onze school vinden we dat ‘Iedereen telt’. Dat betekent dat we elk kind zien en het waarderen zoals het is. Vanuit een open sfeer van vertrouwen gaan we respectvol met elkaar om en leren we respect te hebben voor onze omgeving. We bieden een veilige omgeving waarin ieder kind aandacht krijgt en zich geborgen voelt. Dit vinden wij een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We bereiken dit door rust en structuur te creëren en door het hanteren van duidelijke regels.

Zo doen we dat:
Ieder kind heeft behoefte aan een veilige omgeving en heeft daar ook recht op. Op onze school werken we daar voortdurend aan. Ouders zijn hierin onze partners: Doordat we regelmatig contact onderhouden met ouders en met hen in gesprek gaan over het welzijn van hun kind kunnen we snel handelen wanneer dat nodig is.
We maken gebruik van de methode “Kanjertraining” waarbij lessen en oefeningen een positieve uitwerking hebben op individuele kinderen, op de groepsvorming en op ons totale pedagogische klimaat. Kinderen leren de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en anderen te accepteren en te waarderen. Dit vermindert de kans op pesten.

Door middel van het volgsysteem Kanvas volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en samen met de observaties van de leerkracht zorgt dit ervoor dat we een kind goed in beeld hebben. Onze leerkrachten hebben veel ervaring in het omgaan met diverse gedragsproblematieken en het ondersteunen van leerlingen met zorgvragen op sociaal emotioneel gebied. Daarin worden ze bijgestaan door de intern begeleider, door onderwijsassistenten en begeleiders van instanties buiten de school.

Op De Meidoorn zijn we zorgzaam: we waarderen, stimuleren en corrigeren elkaar voor een optimaal resultaat. Dat geldt voor de kinderen, de ouders, het team en allen die bij onze school betrokken zijn.

Onze Onderwijskundige identiteit

Visie
Op de Meidoorn bieden we passend onderwijs aan elk kind. We houden rekening met de verschillen tussen kinderen en stemmen ons handelen af op de verschillen in leertijd, leerstofaanbod en instructie. We vinden een hoge betrokkenheid en hoge verwachtingen van de kinderen belangrijk en bieden daarom, binnen een vaste structuur, een gevarieerd lesaanbod. Daardoor krijgen kinderen de kans om hun talenten te ontdekken.

Door het geheel van maatregelen waarmee we op onze school werken, om kwaliteit te leveren en te verbeteren, hebben we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld. Bij dit alles vinden we het proces net zo belangrijk als het product.

Zo doen we dat:
Ieder kind is een uniek persoon met eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Wij stemmen ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van het kind, door rekening te houden met de belemmerende factoren en door het benutten van stimulerende factoren. We werken er aan dat kinderen taakgericht, zelfstandig en gemotiveerd aan het werk zijn. Dit doen we door het geven van effectieve instructie en het zichtbaar maken van doelen.

We hanteren een jaargroepen systeem waarin we doorgaans binnen drie niveaugroepen lesgeven. Binnen iedere groep zijn er kinderen die op een eigen niveau werken en, waar nodig, begeleiding krijgen van een onderwijsassistent. Kinderen die meer aan kunnen krijgen extra uitdaging en mogen 1 keer per week deelnemen aan de Plusklas. Binnen onze ICT mogelijkheden kunnen kinderen op eigen niveau oefenen met de leerstof.

Bij het vak Wereldoriëntatie en bij de lessen Wetenschap en Techniek gaan we uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen en helpen hen om op een ontdekkende manier ervaring op te doen. Daarbij kunnen kinderen hun eigen talenten en gaven ontdekken.

We volgen onze leerlingen middels het leerlingvolgsysteem Parnassys waarbij we de cognitieve ontwikkeling goed in beeld hebben en daar waar nodig bij sturen. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kinderen volgen via het ouderportaal van het systeem.