Onze school

Onze school is een protestants christelijke bassischool. Ons gemiddelde leerlingaantal ligt rond de 250 leerlingen. We hebben in het schooljaar 2017-2018 11 groepen. 18 Leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een intern begeleider en een directeur werken met veel plezier aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast zorgen 3 schoonmaaksters en een conciërge dat het gebouw fris en goed onderhouden is.
Het bestuur van “de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen op Gereformeerde Grondslag in Wezep” is het bevoegd gezag van de school.

De visie van onze school leest u onder het kopje ‘onze visie en missie’.

Peuteropvang

De organisatie van de peuteropvang is in handen van de Stichting Kindcentrum Oldebroek.
Een aantal morgens in de week komen de peuters bijeen in onze school. De meeste peuters die onze locatie bezoeken stromen daarna door naar onze groep 1. Met de leidsters van de opvang is regelmatig contact zodat de overdracht van de leerlingen goed geregeld is en de ontwikkeling van het kind al goed in beeld is wanneer het binnenkomt in groep 1.
Met enige regelmaat werken de peuters en groep 1 en 2 samen aan een thema.
Aanmelden voor de Peuteropvang kan via 0620469317.
Meer informatie vindt u op www.skgo.nl

Buitenschoolse opvang

Een aantal middagen in de week kunnen de leerlingen deelnemen aan naschoolse opvang. BSO “Eigenwijs” zorgt er voor dat er voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Soms zijn er workshops, van dansles tot voetbaltraining.
De Stichting Kindcentrum Oldebroek is verantwoordelijk voor de organisatie. Informatie opvragen of aanmelden kan via 06 20469317.

Het gebouw

In 1964 is de eerste Meidoorn gebouwd. Het huidige gebouw stamt uit 1984 en is in de loop van de decennia enkele keren verbouwd en aangepast aan onze onderwijseisen. De laatste verbouwing was in het voorjaar van 2015; waarbij een ruimte voor de peuterspeelzaal gerealiseerd werd.
Tijdelijk tot 2020 zijn we op twee locaties gehuisvest: De onderbouw, groep 1 t/m 4, vindt u op Meidoornstraat 20 en de bovenbouw, groep 5 t/m 8, op Keizersweg 1.
Momenteel worden de plannen voor een nieuw gebouw, waarin alle groepen samen gehuisvest zijn, uitgewerkt. Dit gebouw moet medio 2020 gerealiseerd zijn.

De vereniging

In 1958 werd de vereniging voor Lager onderwijs op Gereformeerde Grondslag opgericht. In 1980 ging deze vereniging samen met kleuterschool ‘Blij begin’ en ontstond “De vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen op Gereformeerde Grondslag in Wezep”. Ouders van schoolgaande leerlingen kunnen lid worden van de vereniging.
Leden hebben door hun stem direct invloed op het beleid dat de school voert. Zij kunnen meedenken en meebeslissen over zaken die het onderwijs op De Meidoorn raken.
Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u een aanmeldingsformulier voor de vereniging. Uw lidmaatschap wordt op prijs gesteld.