Onze ouders

Ouders en leerkrachten voelen zich samen verantwoordelijk. Waar onze ouders bij betrokken zijn leest u hieronder.


Bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen op Gereformeerde Grondslag in Wezep is het bevoegd gezag van de school. De leden van het bestuur zijn gekozen uit de leden van de vereniging. De gekozen leden, allen ouders van leerlingen van onze school, zijn:

 • Dhr. Gerrit de Boer, Voorzitter
 • Mw. Margreet Boer-Boer, Secretaris
 • Mw. Geke Boer-Burgler , Commissie personeel
 • Dhr. Pim Bredewout- Commissie beheer
 • Mw. Bianca Elzerman-Huisjes, Penningmeester
 • Dhr. Hermen de Haan, Commissie contacten
 • Dhr. Geert Schoonhoven, Commissie beheer

Peter de Gooijer is ondersteunend als financieel adviseur.

Contact met het bestuur:
Mailadres dhr. Gerrit de Boer:
Mailadres mw. Margreet Boer: margreet79@gmail.com


Oudercommissie
Veel ouders ondersteunen de school bij tal van activiteiten. We maken dankbaar gebruik van de diensten van een goed georganiseerde en gedreven oudercommissie. Zij neemt de coördinatie en organisatie van allerlei werkzaamheden en activiteiten voor haar rekening.

De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:

 • Mw. Christa van der Leest – Heemskerk
 • Mw. Margot  de Boer – Souman
 • Mw.  Christa Veldkamp – van het Ende
 • Mw. Anita van Blankers – Boer
 • Mw. Rebecca van het Ende – Kroes
 • Mw. Marije Breunis
 • Mw. C. Sellies – Füchten

Ouderbetrokkenheid
Op De Meidoorn vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen.
Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de leerkracht. Ze bezoeken bijeenkomsten voor ouders en tonen respect voor de leraar. Maar ook tonen ouders belangstelling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij. Ouderbetrokkenheid gebeurt voor een groot deel dus ook thuis.

Om ouderbetrokkenheid te vergroten hebben we in januari 2013 een bewustwordingsdag gehouden met ouders en leerkrachten. Naar aanleiding van deze dag is een regiegroep gevormd. De regiegroep heeft als doel om ouderbetrokkenheid, na de bewustwording bij het team, concreet vorm te geven. Met deze regiegroep, die bestaat uit ouders en de directie, startte de school de samenwerking met de ouders vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Aan de hand van de tien criteria worden acties en activiteiten voorbereid waarbij zowel de school als ouders eigenaar van het proces zijn.

Omdat De Meidoorn aan deze criteria voldoet, is de school in juli 2014 gecertificeerd als “ouderbetrokkenheid 3.0 school”.

De ouders van de regiegroep zijn:

 • Miriam Bisschop
 • Albertine Uitslag
 • Wilma Wolf
 • vacature

Rond het thema Ouderbetrokkenheid is een aparte brochure beschikbaar die aan alle ouders wordt uitgereikt bij inschrijving van hun kind.

MR
De Meidoorn heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een oudervertegenwoordiging en een personeelsvertegenwoordiging. Binnen deze raad worden belangrijke zaken die de school aangaan besproken. De medezeggenschapsraad adviseert het bestuur bij het nemen van beslissingen. Voor sommige te nemen besluiten geldt dat de MR instemmingbevoegdheid heeft. U vindt een nadere uitwerking van de taken en bevoegdheden van de MR in onze schoolgids.

De MR-leden zijn:

 • Mw. Hélène van Klaarbergen – Vels (personeelslid)
 • Mw. Corien Dertien – de Bruijne (personeelslid)
 • Mw. Anetta Volkerink – de Boer (ouder, voorzitter)
 • Mw. Margareth Bredewout – Zielhuis (ouder)

Verkeersouders
De verkeersveiligheid van onze kinderen is een verantwoordelijkheid van elke ouder!
Een tweetal ouders richt de aandacht specifiek op de veiligheid voor kinderen en ouders van en naar school. Zij nemen deel aan het halfjaarlijkse overleg plaats met de verkeersouders van de andere basisscholen in Wezep/Hattemerbroek en de gemeente en politie.
Deze ouders helpen ons met het organiseren van het verkeersexamen in groep 7 en met jaarlijkse activiteiten t.b.v. verkeersveiligheid.
Enkele voorbeelden :

 • Jaarlijks de fietsencontrole o.l.v. een erkende fietsenmaker
 • jaarlijks het “Dode hoek project” m.b.v .van een vrachtwagen en chauffeur
 • tweejaarlijks het project “Streetwise” van de ANWB

Soms haken we in op speciale acties van Veilig Verkeer Nederland. Onze verkeersouders zijn Margot de Boer en Rebekka van het Ende.

Gebedsgroep

Eén keer per maand komt een aantal ouders bij elkaar om voor onze organisatie te bidden. Iedereen is van harte welkom om mee te doen of te luisteren. De datum en tijd wordt tijdig aangegeven bij de ingang. contactpersoon van de gebedsgroep is Kea Olijve.

Overige activiteiten voor en door ouders
Voor de overige activiteiten verwijzen we u naar de Schoolgids die u vindt onder Downloads