Terug naar groepenoverzicht

Peuters

Algemeen:

De peuteropvang op De Meidoorn is één van de 9 locaties van SPO (stichting peuterspeelzalen in de gemeente Oldebroek).

De peuteropvang is een plek waar kinderen van 2 tot 4 jaar een aantal ochtenden in groepsverband kunnen spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers. De peuteropvang van De Meidoorn is geopend op maandag-, woensdag- en donderdagochtend. Elk dagdeel heeft de mogelijkheid tot plaatsing van 14 kinderen.

De peuteropvang sluit aan bij de identiteit van de school. Er worden christelijke liedjes gezongen, een bijbelverhaal voorgelezen en de ochtend begint en eindigt met een ‘dankliedje’.

 

Doel: Elke peuter, in eigen tempo, optimale mogelijkheden bieden tot de ontwikkeling van zijn eigen unieke kwaliteiten.

De pedagogische medewerkers zorgen voor een veilige en vertrouwde speelplek waar peuters voor het eerst wat los komen van thuis. In zo’n sfeer kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. De medewerkers bieden de peuters verschillende activiteiten aan, zowel individueel als in groepsverband.

Door samen te spelen vergroten de kinderen hun sociale vaardigheden en leren ze rekening te houden met elkaar.

Op de peuteropvang is veel aandacht voor taalontwikkeling, ontwikkeling van fijne en grove motoriek en algehele cognitieve ontwikkeling.

Kinderen met een achterstand in één van de ontwikkelingsgebieden krijgen, indien gewenst, extra stimulering in deze ontwikkelingsgebieden en komen in het zogenaamde VVE-traject (voor- en vroegschoolse educatie).

 

Kwaliteit:

De peuteropvang voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die zijn beschreven onder de wet OKE (ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie en onder de wet kinderopvang.

Alle medewerkers hebben een VVE training gevolgd die hen in staat stelt zoveel mogelijk inhoud te geven aan het dagprogramma. Er wordt gewerkt met het VVE-programma Peuterplein. Dit programma heeft 8 thema’s waarvan er minimaal 4 per jaar behandeld worden. Overige thema’s worden uit andere educatieve programma’s gehaald. Dit zorgt voor een breed aanbod.

Elk thema wordt uitgewerkt met activiteiten die alle ontwikkelingsgebieden stimuleren.

Er wordt getracht zoveel mogelijk thema’s en activiteiten aan te sluiten bij de basisschool. De doorgaande lijn van peuteropvang naar basisschool wordt hierdoor beter.

 

Aanmelden:

Heeft u belangstelling voor peuteropvang dan mag u uw kind vanaf 1,5 jaar aanmelden. Vanaf 2 jaar worden kinderen geplaatst of vanaf gewenste startdatum. Het aantal dagdelen voor opvang bepaald u zelf.

Inschrijfformulieren kunt u op locatie afhalen of downloaden op www.skgo.nl.

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijven. Heeft uw kind echter een VVE-indicatie (afgegeven door CJG), dan kan uw kind met voorrang geplaatst worden, mits er ruimte is op de groep. Voor VVE geldt een minimale afname van 3 dagdelen.

 

Op de website www.skgo.nl vindt u meer informatie m.b.t. de opvang. Natuurlijk bent u ook altijd welkom op één van de openingsdagen. De medewerker kan u dan meer informatie geven omtrent de opvang.